• English (United Kingdom)

Conferinţa națională cu tema "Învățământul profesional dual – drumul de la idei la practică"

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ) și Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) au organizat, în data de 21 iunie 2016, Conferinţa națională cu tema “Învățământul profesional dual – drumul de la idei la practică“. Scopul conferinței a fost de permite identificarea celei mai bune opțiuni de formare profesională a elevilor prin definirea unui traseu complet de pregătire în sistem profesional-dual care să asigure creșterea relevanței pregătirii profesionale pentru piața muncii. Pentru acesta, anterior conferinței, a fost lansat în dezbatere publică documentul-concept “Opțiunile de educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a“, lansat spre dezbatere publică.

Informatii suplimentare

http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/conferinta-nationala-cu-tema-invatamantul-profesional-dual-drumul-de-la-idei-la-practica

http://www.proiectdalivet.ro/

Document concept optiuni dupa clasa a VIIIa

 

Conferinţa naţională finală a proiectului DALIVET – moment de bilanţ pentru activităţile derulate pentru dezvoltatea învăţământului profesional şi tehnic în România

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic a organizat în data de 27 septembrie 2016, Conferința Finală a Proiectului „Dezvoltarea programelor de tip ucenicie în formarea profesională iniţială în România (DAL-IVET)”. Conferința a constituit un prilej pentru diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului, care au avut la bază schimbul de bune practici din sisteme de educaţie şi formare profesională în care funcţionează cu succes scheme de învățare la locul de muncă, inclusiv de tip dual și ucenicie. Acest eveniment a constituit un prilej pentru abordarea discuțiilor referitoare la oportunitățile de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic în contextul consolidării componentei de învăţare la locul de muncă. Aceste activități au venit în sprijinul modificărilor legislative pentru adoptarea invățământului profesional dual în România.

Informatii suplimentare

http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/conferinta-nationala-finala-a-proiectului-dalivet-moment-de-bilant-pentru-activitatile-derulate-pentru-dezvoltatea-invatamantului-profesional-si-tehnic-in-romania
Studiu de fezabilitate

 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul de modificare a Legii Educaţiei Naţionale privind dezvoltarea învățământului profesional-dual.

La elaborarea documentului au participat experți din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice și din Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNIDPT) în urma consultărilor din grupul interministerial care a inclus reprezentanți ai Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, ai Ministerului Finanțelor Publice, ai  Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și reprezentanți ai Cancelariei Primului Ministru. Proiectul înglobează, de asemenea, și feedback-ul mediului de afaceri.

Informatii suplimentare

http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/ministerul-educatiei-lanseaza-in-consultare-publica-proiectul-legislativ-pentru-dezvoltarea-invatamantului-profesional-dual

 

Învățământul profesional de tip dual în România

Învăţământul profesional de tip dual reprezintă o formă de organizare a învățământului profesional, organizat la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc de muncă.
Acest tip de învățământ se poate organiza în școli profesionale independente sau cadrul liceelor tehnologice, unități de învățământ acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificările de nivel 3 al Cadrului Național al Calificărilor, aprobat prin HG nr. 918/2013.
Învățământul profesional de tip dual se poate organiza numai în parteneriat cu operatorii economici autorizaţi, pe baza unei metodologii specifice. Operatorii economici, parteneri de practică, trebuie să asigure resursele materiale și umane necesare pregătirii practice a elevilor în cadrul activităților de instruire practică și a stagiilor de pregătire practică derulate pentru dobândirea calificării profesionale.
Învățământul profesional de tip dual în România - OUG 81/2016 apărut în MO nr.943/23.11.2016

Informatii suplimentare

http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/invatamantul-profesional-de-tip-dual-in-romania-noutati-pentru-anul-scolar-2016-2017

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice: Legea uceniciei - Studiu

Lansarea Legii uceniciei a avut loc în 2005 urmată de modificări legislative în 2008, 2011, 2012.
In timp ce eforturile continue ale autorităților de îmbunătățire a cadrului legislativ au adus o ușoară creștere a numărului de contracte de ucenicie, sistemul de ucenicie continuă să fie accesat printr-un număr relativ redus de angajatori și potențiali ucenici. Nivelul scăzut de persoane care accesează sistemul de ucenicie este influențat de o serie de de factori ai cererii și ofertei. Printre acestea se numără structura pieței forței de muncă, cererea și percepțiile angajatorilor, nevoile celor care abandonează studiile, oferta de educație și formare profesională.
Numărul de contracte de ucenicie la locul muncă rămâne insuficient în comparație cu necesitatea de a face ucenicie un instrument de succes pentru a sprijini ocuparea forței de muncă. Numărul de întreprinderi care au încheiat contracte de ucenicie este un indicator cheie al cererii de ucenicie. Valoarea foarte scăzută a acestui indicator în 2014 indică o lipsă de atractivitate a sistemului de ucenicie pentru companii și sugerează, de asemenea, un nivel foarte scăzut de conștientizare a angajatorilor.

Citeşte mai mult... [Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice: Legea uceniciei - Studiu]
 

Conferința internațională: Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere. Teorie și practică în consiliere 19-20 noiembrie 2015, București, România

În contextul provocărilor din lumea contemporană, activitățile de consiliere și orientare joacă un rol esențial în sprijinirea persoanelor consiliate pentru a explora și alege căi adecvate în educație, formare, dezvoltarea personală și a carierei. În instituțiile de învățământ din România, elevii primesc sprijin pentru luarea unor decizii realiste cu privire la viitorul școlar și profesional. Aceștia beneficiază de servicii de consiliere școlară, disponibile în cabinetele existente în cadrul unităților de învățământ. Activitățile de consiliere adresate elevilor au rolul de a preveni și diminua dificultățile de ordin, personal, școlar, social cu care aceștia se confruntă. Prin intermediul activităților de consiliere și orientare, este facilitată tranziția absolvenților între diferite niveluri și sectoare ale sistemelor de educație și formare profesională și de la școală la viața de adult și angajarea pe piața muncii.

În momentul de față, consilierea și orientarea sunt teme transversale, de actualitate aflate în atenția decidenților politici la nivel național și european. La Institutul de Științe ale Educației din București funcționează din anul 1992 rețeaua Euroguidance România, cu misiunea de a promova dimensiunea europeană în consiliere şi orientare, de a facilita schimbul de bune practici şi metodologii între practicieni și de a oferi informaţii despre sistemele de educaţie şi formare din Uniunea Europeană.

Citeşte mai mult... [Conferința internațională: Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere. Teorie și practică în consiliere 19-20 noiembrie 2015, București, România]
 

Anticiparea nevoilor de calificări pe termen lung: prognoza CEDEFOP (2015) și studiul previzional INCSMPS (2012) - analiză comparativă

Studiile previzionale pentru anticiparea evoluțiilor pieței muncii furnizează repere importante de analiză în elaborarea documentelor de planificare strategică a ofertei de pregătire prin învățământul profesional și tehnic . Având în vedere incertitudinile și limitele metodologice inerente care însoțesc orice demers de modelare ale unor evoluții viitoare, pentru adoptarea și adaptarea în timp a deciziilor privind proiectarea pe teremen mediu și lung a ofertei de educație și formare profesională, pot fi de ajutor analize comparative ale rezultatelor oferite de diferite studii previzionale, prognoze și statistici oficiale și, nu în ultimul rând, eforturile conjugate de analiză calitativă, de conturare a unei viziuni și a unor măsuri cu impact asupra evoluțiilor viitoare.
Articolul de față își propune o analiză comparativă, succintă, a rezultatelor furnizate de ultimele prognoze/studii previzionale realizate la nivel european (CEDEFOP, 2015) și național (INCSMPS, 2012) pentru intervalul 2015-2020, precum și prezentarea datelor din prognoza CDEDEFOP în perspectiva anului 2025 (având în vedere perioada neacoperită de studiul INSCMPS citat,  realizat doar pentru orizontul de timp 2020).

Citeşte mai mult... [Anticiparea nevoilor de calificări pe termen lung: prognoza CEDEFOP (2015) și studiul previzional INCSMPS (2012) - analiză comparativă]
 
<< Început < Anterior 1 3 4 > Sfârşit >>

Pagina 1 din 4