• English (United Kingdom)

Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților în România

Autoritatea Națională pentru Calificări, în calitate de Coordonator Național pentru Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților în România, implementează proiectul N°. 567464-EPP-1-2015-1-RO-EPPKA3-AL-AGENDA.

Perioada de implementare: 01.11.2015 - 31.10.2017.

În conformitate cu prioritățile Agendei Europene pentru învățarea în rândul adulților și ET 2020 Strategy, proiectul își propune să identifice și să comunice problemele importante cu privire la: îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării, îmbunătățirea cunoștințelor de bază privind învățarea în rândul adulților; creșterea capacității administrative a instituțiilor publice, facilitarea mobilității pe piața muncii.

Pe termen scurt, grupul-țintă este constituit din: Agenții naționale / instituții / autorități, personalul din domeniul educației adulților, universități, comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesională, centre de evaluare a competențelor profesionale, furnizori de formare profesională, comitete sectoriale, reprezentanți ai factorilor de decizie și reprezentanți ai pieței forței de muncă.

Pe termen lung, grupul țintă este reprezentat de: angajatori, șomeri, lucrători cu o calificare redusă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, studenți, orice participant la activități de educația și formarea adulților.

 

Vor fi 500 de beneficiari direcți și indirecți ai rezultatelor proiectului.

Cele mai importante activități sunt:

- coordonarea;

 • ANC este coordonatorul național pentru punerea în aplicare a Agendei europene pentru învățarea în rândul adulților, NSS pentru EPALE, PNC pentru CEC, Autoritatea competentă pentru IMI și autoritatea responsabilă pentru domeniul educației adulților în România. Prin urmare colaborarea eficientă între toate părțile interesate poate fi asigurată cu succes de către ANC.
 • În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări misiunea asumată de A.N.C. este de asigurare a cadrului general pentru realizarea formării profesionale continue şi dezvoltarea de calificări necesare susţinerii unei resurse umane naţionale competitive, capabile să funcţioneze eficient în societatea actuală şi într-o comunitate a cunoaşterii. Pentru realizarea misiunii sale, la nivelul A.N.C. funcţionează un Consiliu cu rol consultativ, fără personalitate juridică, format din reprezentaţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, ai studenţilor, ai asociaţiilor profesionale, ai administraţiei publice centrale, ai patronatelor, ai sindicatelor, precum şi ai comitetelor sectoriale.
 • Consiliul sprijină și asistă ANC în stabilirea strategiilor naționale și a planurilor de acțiune pentru dezvoltarea domeniului de educație și formare profesională a adulților.
 • În această poziție, ANC poate asigura legătura efectivă cu actorii relevanți în educație și formare profesională și poate angaja membrii Consiliului în punerea în aplicare a Agendei. Acest angajament implică informații și dezbateri privind inițiativele ANC în domeniul educației și învățării.
 • Reprezentanții proiectului vor participa la ședințele Consiliului pentru a prezenta ordinea de zi și de a avea un consens cu privire la politicile elaborate în procesul de învățare pentru adulți.

- organizarea întâlnirilor cu reprezentanții Consiliului. Vor fi organizate 20 de întâlniri.
- îmbunătățirea cunoștințelor de bază;

 • Pornind de la rezultatele învățării, considerate declaratii care specifică ceea ce adulții vor ști sau vor putea face ca urmare a unei activități de învățare, exprimate prin cunoștințe, abilități, atitudini sau alte valori sau capacități personale necesare pentru îndeplinirea unor cerințe, se va urmări o evaluare a cerințelor, care trebuie să determine diferența dintre o condiție existentă și o condiție dorită.
 • Ele reprezintă soluția la o cerință sau o problema identificată. Rezultatele învățării oferă o directie în planificarea unei activități de învățare.
 • Această activitate vizează îmbunătățirea bazei de cunoștințe de corelare a furnizării de oportunități de învățare pentru adulți cu competențe cerute de angajatori, printr-o metodologie de dezvoltare a rezultatelor învățării.

- elaborarea Metodologiei de dezvoltare a rezultatelor învățării;

 • Va fi creat un grup de lucru (experți naționali – reprezentativi din domeniul educației și formării profesionale a adulților și din piața muncii - 16 de persoane), care va lucra cu un expert internațional în procesul de elaborare a Metodologiei de dezvoltare rezultatelor învățării.
 • Vor fi organizate 4 dezbateri online cu reprezentanți ai grupului de lucru, în scopul de a primi feedback cu privire la Metodologia de dezvoltare a rezultatelor învățării.
 • În cadrul unui atelier de lucru se va urmări creșterea gradului de conștientizare cu privire la Metodologia de dezvoltare a rezultatelor învățării, testarea acesteia se va realiza prin dezvoltarea rezultatelor învățării pentru calificarea Formator.

- creșterea gradului de conștientizare cu privire la competențele de bază și competențele  cheie;

 • Această activitate are drept scop identificarea nevoii de competențe de bază și de competențe cerute de grupurile vulnerabile, în scopul de a contribui la creșterea ratei de participare în procesul de învățare.

Se urmărește planificarea si organizarea a 3 întâlniri regionale cu grupurile țintă, în scopul de a identifica care sunt nevoile de calificare ale grupurilor vulnerabile și care sunt cele mai bune strategii pentru a le implica în procesul de învățare pentru adulți.
Urmare a acestor activități se va crea un raport cu privire la competențele de bază și calificările solicitate de grupurile vulnerabile.
Pentru informaţii suplimentare: www.anc.edu.ro, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza