• English (United Kingdom)

Tradiţie şi modernitate în formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă în România

 

Acest material se adresează publicului larg care este doritor să cunoască modul în care contractul de ucenicie la locul de muncă s-a dezvoltat şi funcţionează în România.. 
Consultarea actelor normative de reglementare a uceniciei la locul de muncă se poate face prin accesarea  paginii electronice  a Ministerului Muncii Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  la adresa:  www.mmuncii.ro

În România, ucenicia la locul de muncă are o tradiţie de peste 85 de ani.

Reglementarea la nivel de lege a uceniciei prin contract de muncă  s-a realizat  în anul 1929 prin adoptarea Legii asupra contractelor de muncă. În perioada 1929 - 1989 legislaţia privind ucenicia a fost modificată şi completată prin Legea  Nr. 3/1950 Codul muncii şi Legea  Nr. 10/1972, Codul Muncii al Republicii Socialiste România. În perioada 2005-2015 cadrul legislativ privind formarea profesională prin ucenicia la locul de muncă este reprezentat de Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative de punere în aplicare.

Din analiza actelor normative de reglementare a uceniciei la locul de muncă, începând cu anul 1929  se poate constata atenţia deosebită a legiuitorului român pentru asigurarea unui cadru adecvat de reglementare a relaţiilor contractuale privind ucenicia, în care se pune un accent special pe calitatea formării profesionale şi pe protecţia socială a ucenicilor prin crearea de reglementări care  descurajează abuzurile şi promovează ocuparea de calitate.

Experienţa arată că ţările cu sisteme puternice şi atractive de  educaţie şi formare profesională, cele care dispun de sisteme de învăţare prin muncă, inclusiv prin ucenicie, obţin rezultate mai bune în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane.

 

In forma sa clasică, învăţarea la locul de muncă prin ucenicie presupunea transferul de competenţe prin repartizarea ucenicului în subordinea unui lucrător experimentat, metoda de învăţare constând în principal din observarea şi imitarea maestrului. La începuturile sale, ucenicia ca metodă de învăţare la locul de muncă, consta în special în achiziţionarea unor competente practice privind mânuirea unor unelte sau dispozitive.  În timp, noul concept de ucenicie s-a dezvoltat, a căpătat noi dimensiuni şi în prezent acesta presupune: formarea orientată pe competenţe; conţinut relevant al programelor de formare pentru piaţa muncii; ajustarea metodelor şi tehnicilor de formare la nevoile ucenicilor; ajustarea în timp util a programelor de formare în funcţie de feedback-ul  beneficiarilor direcţi la sarcinile de învăţare; asigurarea calităţii procesului de formare.

In România, ucenicia la locul de muncă are o tradiţie de peste 85 de ani. 

Contractul de ucenicie adoptat în 1929 prin Legea asupra contractelor de muncă

In aprilie 1929, Parlamentul României a adoptat Legea asupra contractelor de muncă care la  Titlul I „Contractul de ucenicie” legifera: natura contractului de ucenicie; condiţiile de validitate; forma şi cuprinsul contractului; durata, efectele contractului de ucenicie; modalităţile de desfiinţare ale contractului de ucenicie; controlul executării contractului de ucenicie, sancţiuni.  Contractele de ucenicie, reglementate prin Legea  nr. 5/1929 - Legea asupra contractelor de muncă, erau in esenţă contracte de muncă, contractul de ucenicie fiind primul tip de contract inclus în  această lege.  Contractele de ucenicie se puteau încheia pentru desfăşurarea de activităţi în ramuri industriale sau comerciale, formarea profesională fiind oferită în schimbul muncii ucenicului obligat să  presteze muncă în timpul şi condiţiile convenite prin convenţie.

Prin sintagma „ucenic” se înţelegea, după caz, atât ucenicul propriu-zis din industrie, cât şi elevul sau practicantul din comerţ; iar prin sintagma „patron” se înţelegea persoana fizică sau juridică, care desfăşura activităţi de natură  industrială sau comercială. Pregătirea profesională era în principal de natură practică fără a exclude însă pregătirea teoretică necesară practicării meseriei ce trebuia deprinsă de ucenic.

Organizarea programului de ucenicie impunea obţinerea de către patron a unui titlu de capacitate profesională prevăzut de „Legea pentru organizarea meseriilor sau a profesiunilor în general”, titlu concretizat, după caz, într-un  brevet de meşter, diplomă de inginer, arhitect, expert-contabil etc.dacă ucenicii erau puşi sub directa sa conducere, supraveghere şi instruire.

Dacă formarea profesională a ucenicului cădea în sarcina unei persoane desemnate de patron în acest sens, atunci aceasta trebuia să posede asemenea titluri. Numărul de ucenici  ce putea fi ţinut de un patron se stabilea prin norme comune ale Camerei de Muncă şi Camerei de Industrie şi Comerţ,  astfel încât instruirea ucenicului să fie totdeauna asigurată. În caz de dezacord între Camera de Muncă şi Camera de Industrie şi Comerţ,   hotărârea finală aparţinea Ministerul Muncii. Dreptul de a ţine ucenici putea fi ridicat de jurisdicţia profesională în circumscripţia căreia domicilia patronul, dacă se constata că patronul s-a făcut vinovat de abateri grave de la obligaţiile sale legale sau contractuale.  Pentru ca o persoană  să poată fi primită ca ucenic, aceasta trebuia să îndeplinească anumite condiţii de vârstă, sănătate   prevăzute  de Legea pentru ocrotirea muncii minorilor şi femeilor promulgată cu nr. 1.048 din 9 aprilie 1928.

Legea proteja în mod explicit ucenicii prin instituirea unor reglementări privind stabilirea incapabilităţilor patronilor de a ţine ucenici. Nu aveau dreptul de a ţine ucenici persoanele condamnate definitiv pentru crime sau pentru vreuna din faptele prevăzute  expres în Codul Penal, cei condamnaţi la pedepse infamante, decăzuţi din drepturile de a fi tutori; persoanele  care  aveau purtări vicioase, improprii de a asigura educaţia morală şi profesională a ucenicului, precum şi cele care  nu aveau încă vârsta de 21 ani (vârsta la care se obţinea majoratul). De asemenea, nu putea lua ucenici mai mici de 18 ani, patronul bărbat, văduv, necăsătorit, divorţat, sau care nu locuia  împreună cu soţia.  Incapacitatea se  pronunţa de  jurisdicţia profesională în circumscripţia căreia domicilia patronul.

Contractul trebuia să cuprindă următoarele elemente: numele, pronumele, profesia, religia, starea civilă şi domiciliul patronului;  numele, pronumele, vârsta, religia şi studiile ucenicului; numele, pronumele şi domiciliul persoanei  în drept de a asista pe ucenic, în cazul când  ucenicul era mai mic de 18 ani (în cazul unor neclarităţi, contractul se făcea sub auspiciile Camerei de Muncă sau a instituţiei de asistenţă sub a cărei îngrijire se afla ucenicul); declaraţia dată de reprezentantul legal sau  de  ucenic, când ucenicul avea mai mult  de 18 ani, din care reieşea că acesta din urmă nu era legat prin vreun contract de ucenicie anterior şi nereziliat; determinarea profesiei  şi a condiţiilor în care se făcea învăţătura;  data şi durata contractului; obligaţiile reciproce ale părţilor în ce priveşte întreţinerea ucenicului. Dacă se convenea la plata unui salariu, acesta trebuia să fie prevăzut în mod expres în contract.

Contractul de ucenicie era scutit de orice taxe de timbru şi înregistrare. Contractul de ucenicie se  încheia în 3 exemplare, care  se  semnau de patron şi de reprezentantul legal al ucenicului, sau numai de ucenic, în cazul în care avea 18 ani împliniţi. Câte un exemplar era dat părţilor contractante, iar al treilea exemplar era înaintat Camerei de Muncă din circumscripţia unde domicilia patronul spre a fi înregistrat după verificarea condiţiilor de legalitate.  Ministerul Muncii avea responsabilitatea de a  elabora  un formular-tip de contract de ucenicie.

Codul muncii aprobat prin  Legea  Nr. 3/1950

Acesta reglementa  la Capitolul 10  „Pregătirea profesională” conceptul de „ucenic”: “ucenicii sunt  acei care învaţă o meserie în şcoli profesionale şi ateliere, precum şi acei care-şi însuşesc individual o meserie lucrând în producţie sub conducerea unor persoane calificate”.

In materie de ucenicie Codul muncii din 1950 reglementata următoarele aspecte: pregătirea profesională a ucenicilor se stabilea pentru fiecare meserie în parte, în conformitate cu dispoziţiile legii învăţământului profesional; timpul necesar însuşirii unei meserii pentru acei care se calificau individual lucrând în producţie sub conducerea unor persoane calificate, se stabilea de către Ministerul de resort, de acord cu Uniunile Sindicale respective; Planul general de pregătire a ucenicilor se  stabilea de Ministerul Muncii şi Prevederilor Sociale de acord cu Confederaţia Generală a Muncii; numărul ucenicilor ce urmau a fi pregătiţi anual pentru întreprinderile de Stat se stabilea de Ministerul de resort, în raport cu planul de pregătire a cadrelor; conducerile întreprinderilor înlesneau şi se implicau în supravegherea uceniciei astfel ca ucenicii să urmeze regulat cursurile de pregătire profesională.

Drepturile şi îndatoririle ucenicilor, precum şi ale acelora care-i angajau, se stabileau prin decizia Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale, de acord cu Confederaţia Generală a Muncii. Ministerul Muncii şi Prevederilor Sociale, împreună cu Confederaţia Generală a Muncii, exercitau controlul şi supravegherea aplicării măsurilor de ocrotire prevăzute de lege pentru ucenici.

Legea  Nr. 10/1972, Codul Muncii al Republicii Socialiste România

Legea  Nr. 10/1972 aduce modificări substanţiale referitoare la aspectele contractuale ale uceniciei. Calificarea profesională prin ucenicie se realiza prin pregătire practică desfăşurată în unităţi de producţie sau de servire a populaţiei şi prin pregătire teoretică. Începând cu anul 1972 ucenicii primesc pe timpul pregătirii bursă sau o indemnizaţie corespunzătoare aportului lor în producţie şi gratuit, manuale şcolare, materiale de studiu, precum şi alte drepturi stabilite de lege. Ei beneficiază, de asemenea, în toată perioada uceniciei de echipament de protecţie, de ajutoare materiale în cadrul asigurărilor sociale, de asistenţă medicală şi medicamente,  gratuit, precum şi de vacanţe şcolare.

Cadrul legislativ privind formarea profesională prin ucenicia la locul de muncă  în perioada 2005-2015 a fost elaborat în trei etape distincte.

Prima etapă – adoptarea Legii nr. 279/2005 şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006.


Ucenicia la locul de muncă a fost reglementată în anul 2005 prin Legea nr. 279/2005 şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006.

Scopul acestui act normativ, iniţiat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,  a fost creşterea nivelului de calificare în rândul tinerilor prin reglementarea unui mecanism de formare profesională la locul de muncă, în baza unui contract de ucenicie. Principalele elemente stabilite prin Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă se referau la: reglementarea conţinutului contractului de ucenicie la locul de muncă; statutul ucenicului; autorizarea angajatorului şi atestarea maistrului de ucenicie pentru a organiza programe de ucenicie; organizarea uceniciei la locul de muncă; susţinerea financiară a uceniciei.

La fel ca în 1929 ucenicia se  realiza prin  încheierea  unui contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obliga să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unui angajator, care se obliga să-i asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.
Legea nr. 279/2005 prevedea următoarele aspecte: încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se făceau în condiţiile respectării dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, referitoare la ucenicie şi la contractul individual de muncă.

Obiectivul organizării uceniciei la locul de muncă viza obţinerea unei calificări parţiale/complete de nivel 1, 2 şi 3, durata formării profesionale prin ucenicie fiind de 6 luni pentru nivelul I de calificare, 12 luni  pentru nivelul II de calificare şi 24 de luni pentru nivelul III de calificare. Ucenicia la locul de muncă se organiza pentru calificările stabilite prin legislaţia în vigoare dar şi pentru practicarea de ocupaţii cuprinse în Clasificarea Ocupaţiilor din România, pentru care existau standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaţionale.

Coordonarea ucenicului cădea în sarcina unei persoane calificate, denumită maistru de ucenicie, atestată, în condiţiile legii, acesta fiind salariat al angajatorului; în cazul persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice în mod independent sau in cazul  asociaţie familiale, maistrul de ucenicie era chiar persoana fizică autorizată sau un membru al asociaţiei familiale.

Autorizarea angajatorului şi atestarea maistrului de ucenicie se realizau de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene şi a municipiului Bucureşti, în baza avizului comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională judeţene, constituite potrivit legii; autorizarea angajatorului şi atestarea maistrului de ucenicie  trebuia să se facă pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire. Angajatorii care încadrau  ucenici,  puteau beneficia la cerere, lunar din Bugetul Asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, de stimulente financiare.

Cadrul legislativ de reglementare a uceniciei la locul de muncă, stabilit prin Legea  nr. 279/2005 şi actul normativ de punere în aplicare, s-a dovedit a fi ineficient şi neaplicabil. În perioada 2006-2010 numărul contractelor de ucenicie la locul de muncă a fost de 41, încheiate cu un singur angajator în judeţul Neamţ. Dificultăţile majore în utilizarea uceniciei ca soluţie pentru promovarea ocupării şi formării forţei de muncă,  identificate de instituţiile care gestionau ucenicia au fost următoarele: din punctul de vedere al persoanei care se angaja ca ucenic, ucenicia nu prezenta avantaje comparabile cu ruta de formare profesională continuă reglementată prin OG 129/2000; procedura de autorizare a angajatorului şi atestare a maistrului de ucenicie era foarte laborioasă şi trebuia simplificată în contextul exerciţiului de simplificare a legislaţiei şi reducerii sarcinilor administrative;  finanţarea cheltuielilor cu cazarea şi cheltuielile pentru masa ucenicilor era imposibil de asigurat de  angajatori.

Etapa nr. 2 -  adoptarea de Parlamentul României a Legii  Nr. 106 din 15 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005

În conformitate cu angajamentele stipulate în Programului legislativ al Guvernului şi Programul Naţional de Reforme 2007-2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  a iniţiat  modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă în vedere creşterii ocupării forţei de muncă prin promovarea de oportunităţi de ocupare a  persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în condiţiile în care acestea puteau  beneficia de formare adecvată, de calitate  şi câştiguri rezonabile.

În vederea remedierii problemelor identificate în utilizarea uceniciei, noul act normativ de modificare a Legii nr. 279/2005 prevedea: abrogarea dispoziţiilor referitoare la maistrul de ucenicie; stabilirea unei persoane care să coordoneze ucenicia la locul de muncă în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională, numită coordonator de ucenicie; stabilirea obligaţiilor angajatorului în materie de formare profesională care trebuia să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare; abrogarea dispoziţiilor referitoare la autorizarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice care doreau să încadreze ucenici; abrogarea obligaţiei angajatorului de a asigura ucenicului care avea domiciliul stabil în altă localitate, fără posibilităţi de navetă zilnică, condiţii de cazare şi de masă în regim de 3 mese pe zi, în unităţi de profil autorizat;  abrogarea obligaţiei angajatorului de a asigura condiţii de cazare suportate de ucenic; organizarea de către angajator a procesului de evaluare a pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, şi obligaţia acestuia de a suporta costurile evaluării şi certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă.

In anul 2011 nu au fost încheiate de către angajatori contracte de ucenicie la locul de muncă, iar în 2012 s-au înregistrat 60 de contracte în 4 judeţe din ţară.

Luând în considerare rezultatele slabe obţinute în procesul de implementare a Legii nr. 279/2005,   Parlamentul României  a procedat la o nouă modificare a legislaţiei privind  ucenicia la locul de muncă.

Etapa 3 – Adoptarea Legii Nr. 179/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Prin Legea Nr. 179/2013 au fort introduse o serie de noi reglementări care vizează în principal conţinutul contractului de ucenicie la locul de muncă.

Contratul de ucenicie cuprinde, pe lângă elementele obligatorii ale unui contract individual de muncă, clauze referitoare la:
1)    denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul;
2)    denumirea furnizorului de formare autorizat care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;
3)    obligaţiile suplimentare ale angajatorului, respectiv: să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată  proporţional cu  timpul  lucrat; să asigure ucenicului pregătirea practică corespunzătoare calificării în care ucenicul se formează profesional; să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică corespunzătoare programului de formare profesională finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor cu recunoaştere naţională, în condiţiile  legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor; să încheie un contract de prestări servicii de formare profesională cu un furnizor autorizat în condiţiile legii în scopul asigurării programului de formare profesională a ucenicului; să suporte contravaloarea programului de formare profesională a ucenicului;
4)    obligaţiile ucenicului, respectiv: să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie la locul de muncă; să participe la pregătirea teoretică corespunzătoare programului de formare profesională finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor; să participe la susţinerea examenului de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică.
5) extinderea limitei de vârstă de acces la un program de ucenicie; În prezent ucenicia  se poate  organiza pentru persoanele cu vârsta de peste 16 de ani dacă nu deţin o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă.
6) diversificarea surselor de finanţare a formarii profesionale prin ucenicie la locul de muncă. (Finanţarea uceniciei se poate realiza din  resurse proprii ale angajatorilor; sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;  fonduri europene; bugetul asigurărilor de şomaj.)

Implementarea prevederilor legii modificate a uceniciei s-a realizat după adoptarea de către Parlamentul României a Legii nr. 179/2013 şi după aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii prin Hotărârea de Guvern nr. 885/2013, în luna noiembrie 2013.

Aspecte inovative privind ucenicia la locul de muncă prevăzute în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 885/2013 în luna noiembrie 2013.

Prin obiectivele sale, ucenicia, ca modalitate de promovare a ocupării şi formării profesionale, oferă acces la o ofertă de angajare de bună calitate şi în acelaşi timp  şi  de formare profesională încă de  la momentul în care o persoană caută un loc de muncă. Ucenicia contribuie la integrarea durabilă pe piaţa muncii a persoanelor fără un loc de muncă şi  la contracararea efectelor negative ale crizei economice asupra pieţei forţei de muncă prin crearea de noi locuri de muncă ce pot fi ocupate de orice persoană cu vârsta de peste 16 ani, care doreşte să obţină în acelaşi timp un loc de muncă şi o nouă calificare.

Noul sistem de ucenicie la locul de muncă promovează:  angajarea unor categorii specifice de lucrători expuşi riscului de a părăsi piaţa muncii, cum ar fi lucrătorii necalificaţi sau lucrătorii fără experienţă profesională; implicarea activă a partenerilor sociali, de la toate nivelurile, în ceea ce priveşte conceperea şi punerea în aplicare a învăţării la locul de muncă pentru a adapta ucenicia la nevoile beneficiarilor şi pentru a-i imprima un efect multiplicator în cadrul activităţilor de ocupare a forţei de muncă; integrarea persoanelor în societate, prin muncă, inclusiv a celor marginalizate, defavorizate sau cu dizabilităţi.

Ucenicia contribuie la reducerea şomajului, ca o condiţie esenţială pentru consolidarea încrederii şi pentru asigurarea sustenabilităţii sociale şi politice a reformelor de pe piaţa muncii şi  răspunde provocărilor structurale şi instituţionale cu accent pe segmentare, lipsa corelării între cererea şi oferta de locuri de muncă şi şomajul structural persistent în rândul persoanelor ameninţate de sărăcie.  De asemenea ucenicia susţine dezvoltarea  spiritului antreprenorial şi a economiei sociale şi  crearea de noi  întreprinderi.

Aspectele inovative privind ucenicia la locul de muncă referitoare la legătura cu serviciile publice de ocupare vizează:

 • angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie au  obligaţia să comunice  serviciului public de ocupare (AJOFM) locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie;
 • angajatorul care comunică locurile de muncă vacante reglementate prin legi speciale, are obligaţia de a transmite la  serviciul public de ocupare, toate condiţiile speciale de acces pentru ocuparea acestora;
 • pentru transparentizare şi eliminarea riscurilor de discriminare în ocuparea acestor locuri de muncă vacante, la rândul lor, serviciile publice de ocupare au obligaţia de a comunica separat, pe site-ul instituţiei, locurile de muncă vacante pentru ucenicie;
 • la programele de formare profesională prin ucenicie pot fi admise numai persoanele apte de muncă care au beneficiat de servicii de  informare şi consiliere privind cariera.

 

Aspecte inovative privind contractul de ucenicie:

 • pentru a încheia un contract de ucenicie,  persoana aflată în căutarea unui loc de muncă primeşte de la  serviciul public de ocupare o  dispoziţie de repartizare care permite o bună evidenţă a contractelor de ucenicie şi a angajatorilor care organizează astfel de programe;
 • contractul de ucenicie conține elementele obligatorii ale contractului individual de muncă precum şi clauzele referitoare la formarea profesională (denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul preluată din nomenclatoarele în vigoare; denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă; numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia;  locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională; durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă.).
 • contractului i se anexează  o serie de documente relevante pentru calitatea formării şi a muncii depuse de ucenic: Dispoziţia de repartizare; Fişa postului; Contractul de prestări de servicii de formare profesională; Autorizaţia angajatorului ca furnizor de formare profesională; Planul de activitate al ucenicului;
 • coordonatorul de ucenicie desemnat de angajator are ca atribuţii atât  îndrumarea şi monitorizarea ucenicului în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă cât şi participarea activă împreună cu furnizorul autorizat la  elaborarea Planului de activitate al ucenicului.
 • obligaţiile contractuale ale ucenicului vizează  semnarea lunară pentru luarea la cunoştinţă a  Raportului de Monitorizare în care coordonatorul de ucenicie evaluează lunar, activitatea ucenicului şi consemnează: aspectele referitoare la atingerea obiectivelor/competenţelor; modul de implicare a ucenicului în procesul de formare; modul de utilizare a resurselor alocate; dovezi ale îndeplinirii activităţii şi formării elementelor de competenţă; calificativul lunar propus de coordonatorul de ucenicie.

Aspecte inovative privind colaborarea dintre angajator si furnizorul de formare profesională pentru personalizarea programului de ucenicie:

 • atribuţiile, drepturile şi obligaţiile coordonatorului de ucenicie în raport cu activitatea de coordonare a activităţii ucenicului se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă;
 • coordonatorul de ucenicie are, în principal, următoarele obligaţii: să colaboreze cu furnizorul de formare pentru organizarea formării profesionale a ucenicului; să elaboreze împreună cu furnizorul de formare planul de activitate al ucenicului, pe baza standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei; să îndrume ucenicul şi să supravegheze punerea în aplicare a planului de activitate; să elaboreze lunar, pe baza planului de activitate un  raport de monitorizare a planului de activitate al ucenicului în care să consemneze progresele înregistrate;  pe baza raportului de monitorizare furnizorul autorizat poate să intervină în îmbunătăţirea formării profesionale a ucenicului;
 • coordonatorul de ucenicie  are dreptul să propună şi să modifice, după caz, planul de activitate al ucenicului. Acesta comunică în scris angajatorului orice aspect de natură să influenţeze negativ activitatea ucenicului, inclusiv pe aspecte ce ţin de colaborarea cu furnizorul de formare și să propună acordarea de stimulente sau sancţionarea ucenicului, în condiţiile legii;
 • coordonatorului de ucenicie îi revine sarcina de a consulta documentele referitoare la situaţia pregătirii profesionale a ucenicului, în vederea completării raportului de monitorizare  și de a  asista la examenul de absolvire în calitate de observator sau, după caz, să participe ca membru în comisia de examinare;
 • formarea teoretică și practică a ucenicului este realizată sub îndrumarea şi supravegherea  furnizorului de formare autorizat precum şi a coordonatorului de ucenicie;
 • coordonatorul de ucenicie are acces la toate elementele ce ţin de formarea profesională a ucenicului; în acest context formarea profesională a ucenicului reprezintă o perioadă propice pentru coordonator de a-şi împrospăta cunoştinţele teoretice şi practice; furnizorul de formare are oportunitatea de a-şi îmbunătăţi conţinutul  programului de formare în funcţie de cerinţele angajatorului; angajatorul beneficiază de informaţii proaspete privind formarea profesională pe care le poate valorifica în sistem informal pentru ceilalţi salariaţi.


Potrivit informaţiilor publice comunicate de instituţiile abilitate cu monitorizarea contractelor de ucenicie,  în anul 2014, prin aplicarea dispoziţiilor legii au fost încheiate 340 de contracte de ucenicie în 13 judeţe iar la 31 august 2015 erau înregistrate deja 120 de contracte  în 6 judeţe.

Concluzii 
Din analiza actelor normative de reglementare a  uceniciei la locul de muncă,  începând cu anul 1929  se poate constata atenţia deosebită a legiuitorului român pentru asigurarea unui cadru adecvat de reglementare a relaţiilor contractuale, în care se pune un accent  special atât pe calitatea formării profesionale cât şi pe protecţia socială a ucenicilor, prin crearea de  norme de reglementare   care să descurajeze abuzurile şi să promoveze o ocupare de calitate.

Începând  din 1929,  inclusiv în perioada socialistă cadrul legislativ privind formarea profesională, prin ucenicie s-a caracterizat prin promovarea  de ucenicii  caracterizate prin  următoarele elemente:
(a)    încheierea de contracte care includ aspecte ce ţin de conţinutul şi durata formării profesionale precum şi stabilirea unui  cuantum al  remunerării corelat cu cantitatea şi calitatea muncii prestate;
(b)    desemnarea  unor persoane / a unor furnizori de formare profesională competenţi care deţin calificarea şi experienţa necesară pentru a forma profesional ucenicul;
(c)    recunoaşterea adecvată a perioadei de ucenicie - după încheierea contractului, ucenicul primeşte un act de calificare cu recunoaştere naţională,  în care  se precizează durata şi  denumirea calificării obţinute; 
(d)    durata  flexibilă  a programului de ucenicie, în funcţie de complexitatea programului de formare şi de nivelul de calificare;
(e)    protecţia socială adecvată a ucenicilor (în special prin asigurări generale de sănătate şi împotriva accidentelor); 
(f)    transparenţa informaţiei privind drepturile şi obligaţiile părţilor - drepturile şi obligaţiile ucenicului, angajatorului şi, ale furnizorului de formare  sunt  clare şi se regăsesc sub formă contractuală în evidenţa instituţiilor abilitate la nivel de sistem cu atribuţii privind controlul relaţiilor de muncă.

Anexa 1

Tabelul  comparativ privind reglementarea uceniciei la locul de muncă prin Legea  nr. 5/1929 Legea asupra contractelor de muncă şi  Legea  nr. 279/2005  privind ucenicia la locul de muncă, republicată în august 2013, inclusiv actele subsecvente de punere în aplicare, vine în completarea informaţiilor prezentate în  lucrarea Tradiţie şi modernitate  în formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă în România
Obiectivul acestui tabel este de a  completa informaţiile puse în oglindă referitoare la cele două acte normative de reglementare a contractului de ucenicie şi a de a face vizibile:
- elementele de continuitate în reglementarea contractului de uceniciei  în prima parte a secolului 20;
- elementele de modernitate ale cadrului de reglementare privind ucenicia la locul de muncă, în vigoare la acest moment, la o distanţă de peste 85 de ani;
-  modalităţile de soluţionare tehnică privind  reglementarea  juridică a contractului de ucenicie, raportate la perioada de aplicare a soluţiilor propuse. 
De asemenea,  tabelul poate facilita pentru orice cititor să reflecteze  la necesitatea şi utilitatea soluţiilor propuse  prin cele două legi şi printr-un exerciţiu de imaginaţie să reconstruiască realităţile economic care au impus aceste soluţii.

Bibliografie 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca2/formare-profesionala

Ordonanţa Guvernului nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată - MO nr. 110 din 13 februarie 2014; 
Hotărârea Guvernului nr. 481 din 24 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 – MO nr. 536 din 17 iulie 2015;                
Hotărârea Guvernului nr.522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor - MO nr.346/2003;    
Legea nr. 279 / 2005 privind ucenicia la locul de muncă de muncă, republicată - MO nr. 498 din 7 august 2013;                                              
Hotărârea Nr. 855 / 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă - MO nr. 705 din 18 noiembrie 2013 
Legea  nr. 5/1929 Legea asupra contractelor de muncă - PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 74 din  5 aprilie 1929