• Romanian(Romania)

Informatii diverseLearn, for a better life!

There are no translations available.

În calitatea sa de Coordonator Național al Implementării Agendei Europene pentru Educația Adulților, Autoritatea Naţională pentru Calificări a implementat , în perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, proiectul numărul 556714-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA3-AL-AGENDA, Learn, for a better life!, cofinanţat de către Comisia Europeană, Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA), prin contractul 2014 – 3152 / 001 – 001, în cadrul programului ERASMUS+.

Prin demersurile sale, Autoritatea Națională pentru Calificări dorește să contribuie la creșterea participării adulților la programele de educație și formare profesională continuă, să promoveze recunoașterea învățării nonformale și informale precum și aplicarea adecvată a instrumentelor utilizate în domeniu.

Read more... [Learn, for a better life!]
 

Sprijinirea Cadrului Național al Calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și corelarea acestuia cu Cadrul European al Calificărilor

There are no translations available.

Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC),  în conformitate cu Hotărârea de Guvern 556/2011, Art. 4 – (1), acționează ca punct național de coordonare pentru EQF. În această poziție, ANC a implementat începând cu luna decembrie 2013 Cadrul Național al Calificărilor. Având în vedere faptul că a fost făcut acest pas important, se urmărește punerea în aplicare a unui Registru Național al Calificărilor, precum și includerea nivelului calificării pe certificatele, diplomele și suplimentele de diplomă obținute.

ANC a implementat în perioada  ianuarie  – decembrie 2015, proiectul “2015 Financial support for the EQF NCP in Romania”, cofinanţat de către Comisia Europeană, Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA), prin contractul 2015 – 0500 / 001 – 001, în cadrul programului ERASMUS+.

Read more... [Sprijinirea Cadrului Național al Calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și corelarea acestuia cu Cadrul European al Calificărilor]
 

Tradiţie şi modernitate în formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă în România

There are no translations available.

 

Acest material se adresează publicului larg care este doritor să cunoască modul în care contractul de ucenicie la locul de muncă s-a dezvoltat şi funcţionează în România.. 
Consultarea actelor normative de reglementare a uceniciei la locul de muncă se poate face prin accesarea  paginii electronice  a Ministerului Muncii Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  la adresa:  www.mmuncii.ro

În România, ucenicia la locul de muncă are o tradiţie de peste 85 de ani.

Reglementarea la nivel de lege a uceniciei prin contract de muncă  s-a realizat  în anul 1929 prin adoptarea Legii asupra contractelor de muncă. În perioada 1929 - 1989 legislaţia privind ucenicia a fost modificată şi completată prin Legea  Nr. 3/1950 Codul muncii şi Legea  Nr. 10/1972, Codul Muncii al Republicii Socialiste România. În perioada 2005-2015 cadrul legislativ privind formarea profesională prin ucenicia la locul de muncă este reprezentat de Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative de punere în aplicare.

Din analiza actelor normative de reglementare a uceniciei la locul de muncă, începând cu anul 1929  se poate constata atenţia deosebită a legiuitorului român pentru asigurarea unui cadru adecvat de reglementare a relaţiilor contractuale privind ucenicia, în care se pune un accent special pe calitatea formării profesionale şi pe protecţia socială a ucenicilor prin crearea de reglementări care  descurajează abuzurile şi promovează ocuparea de calitate.

Experienţa arată că ţările cu sisteme puternice şi atractive de  educaţie şi formare profesională, cele care dispun de sisteme de învăţare prin muncă, inclusiv prin ucenicie, obţin rezultate mai bune în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane.

Read more... [Tradiţie şi modernitate în formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă în România]
 

Orientare digitală: software de consultanță personalizată în plasarea pe piața muncii și dezvoltarea carierei profesionale

There are no translations available.

Pornind de la necesitatea dezvoltării şi folosirii de instrumente inovative de orientare în carieră precum și dezvoltarea nivelului de cunoştinţe referitoare la cariere şi conştientizarea parcursurilor de formare profesională aduce în atenția publicului implicat în procesul complex de educație și formare profesională din România proiectul Orientare digitală: software de consultanta personalizata in plasarea pe piata muncii si dezvoltarea carierei profesionale în vederea facilitării serviciilor de orientare profesională calitativă și inovativă pe piața muncii din România. proiectul împărtășeste o experiență valoroasă în domeniu plasării pe piața muncii prin elementul inovativ: platforma de lucru Moodle. Proiectul are acronimul DIGI-GUIDANCE și a fost elaborat în cadrul programului european Învățarea pe tot parcursul vieții  – Leonardo da Vinci, fiind un proiect multilateral în cadrul componentei Transfer of Innovation (TOI), cu nr.contract:LLP-LdV/TOI/2013/RO/025, nr. proiect 2013-1-RO1-LEO05-28768.

Durata proiectului este de 24 luni începând din noiembrie 2013 până în octombrie 2015.

Beneficiari al proiectului a fost Universitatea Danubius din Galați iar parteneri au fost, alături de  Autoritatea Națională pentru Calificări alte nouă entități din România și din Europa: Centro Studi Pluriversum SRL, Italia; DEP Institut, Spania; CASCADiD Ltd, UK;Università degli Studi di Camerino – UNICAM; AJOFM, Bistrița Năsăud;Universitatea Româno Americană, București; Universitatea Lucian Blaga, Sibiu; Fundaţia Satean, Brăila.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor de orientare profesională şi educaţională oferite de partenerii români din diferite contexte geografice (4 regiuni ale României) prin intermediul transferului modelului ICAS, furnizat de CASCAiD, Marea Britanie.

Read more... [Orientare digitală: software de consultanță personalizată în plasarea pe piața muncii și dezvoltarea carierei profesionale]
 

Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților în România

There are no translations available.

Autoritatea Națională pentru Calificări, în calitate de Coordonator Național pentru Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților în România, implementează proiectul N°. 567464-EPP-1-2015-1-RO-EPPKA3-AL-AGENDA.

Perioada de implementare: 01.11.2015 - 31.10.2017.

În conformitate cu prioritățile Agendei Europene pentru învățarea în rândul adulților și ET 2020 Strategy, proiectul își propune să identifice și să comunice problemele importante cu privire la: îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării, îmbunătățirea cunoștințelor de bază privind învățarea în rândul adulților; creșterea capacității administrative a instituțiilor publice, facilitarea mobilității pe piața muncii.

Pe termen scurt, grupul-țintă este constituit din: Agenții naționale / instituții / autorități, personalul din domeniul educației adulților, universități, comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesională, centre de evaluare a competențelor profesionale, furnizori de formare profesională, comitete sectoriale, reprezentanți ai factorilor de decizie și reprezentanți ai pieței forței de muncă.

Pe termen lung, grupul țintă este reprezentat de: angajatori, șomeri, lucrători cu o calificare redusă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, studenți, orice participant la activități de educația și formarea adulților.

Read more... [Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților în România]
 
<< < 2 > >>

Page 2 of 3