• Romanian(Romania)

Sprijinirea Cadrului Național al Calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și corelarea acestuia cu Cadrul European al Calificărilor

There are no translations available.

Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC),  în conformitate cu Hotărârea de Guvern 556/2011, Art. 4 – (1), acționează ca punct național de coordonare pentru EQF. În această poziție, ANC a implementat începând cu luna decembrie 2013 Cadrul Național al Calificărilor. Având în vedere faptul că a fost făcut acest pas important, se urmărește punerea în aplicare a unui Registru Național al Calificărilor, precum și includerea nivelului calificării pe certificatele, diplomele și suplimentele de diplomă obținute.

ANC a implementat în perioada  ianuarie  – decembrie 2015, proiectul “2015 Financial support for the EQF NCP in Romania”, cofinanţat de către Comisia Europeană, Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA), prin contractul 2015 – 0500 / 001 – 001, în cadrul programului ERASMUS+.

Prin demersurile sale, Autoritatea Națională pentru Calificări dorește să contribuie la creşterea gradului de conştientizare a stakeholderilor cu privire la importanţa întocmirii unui registru naţional care să cuprindă toate calificările profesionale, precum și faţă de includerea nivelului calificării pe certificatele, diplomele si suplimentele de diplomă obținute.. Obiectivul proiectului este reprezentat de transformarea mobilității absolvenților programelor de formare profesională în realitate.

Grupul țintă a fost constituit din furnizori de formare, comitete sectoriale, Agenția Europass, Camera de Comerț, agențiile de asigurare a calității, universități, comitete sectoriale, organizații studențești, muncitori, studenți, cursanți sau profesori iar discuțiile purtate cu reprezentanții părților interesate se doresc să conducă la creșterea calității și eficienței sistemului de educație  și formare profesională a adulților. În acest fel vor crește oportunitățile de mobilitate a absolvenților și vor fi promovate parteneriatele între instituțiile de formare, de învățământ și societate în general. De asemenea, parteneriatul trebuie să fie extins în străinătate, pentru că România trebuie să învețe din exemplele altor țări experiența dezvoltării unor acțiuni pentru o politică coerentă pe sectorul de calificare.

Obiectivul principal al proiectului l-a constituit sprijinirea mobilității adulților pe piața europeană a muncii prin dezvoltarea unui cadru național al calificărilor pentru învățarea continuă.

Activităţile realizate în cadrul proiectului au fost următoarele:

1. Sprijinirea Cadrului Național al Calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și corelarea acestuia cu Cadrul European al Calificărilor

- ANC a organizat 3 întâlniri consultative cu stakeholderi, reprezentanţi ai comitetelor sectoriale şi reprezentanţi ai universităţilor din ţară, în urma cărora s-a realizat un draft al Registrului Naţional al Clalificărilor;

2. Realizarea unor demersuri în ceea ce priveşte includerea nivelului EQF relevant în toate certificatele noi de calificare, diplome și suplimente " Europass " emise de autoritățile compet

- ANC a organizat o dezbatere în cadrul căreia au fost discutate cadrul național al calificărilor – CNC și utilizarea acestuia ca instrument în educația și formarea profesională a adulților, pornind de la descriptorii de nivel cuprinși în EQF şi includerea nivelului EQF pe certificate și diplome, punându-se accent pe importanța și avantajele acestui proces;

3. Informarea și îndrumarea părților interesate

- Această activitate a fost realizată prin participarea la alte 3 întâlniri consultative organizate de către ANC, în cadrul proiectelor “EPALE” şi “Learn, for a better life!”, precum şi prin intermediul materialelor publicitare;

4. Adaptarea EQF la noile evoluții, inclusiv calificările internaționale și noile dimensiuni ale rezultatelor învățării

- ANC a identificat Germania drept țara care are în implementare un proiect dedicat punerii în aplicare a NQF și a organizat o vizită consultativă pentru a afla cum să configureze acest tip de cadru și cum să contureze rezultatele învățării, în cadrul acestei vizite punându-se accent în principal pe calificările sectoriale;

5. Sprijinirea dimensiunii externe a EQF

- ANC a organizat o vizită de studiu în Scoția având în vedere faptul că aceasta reprezintă un bun exemplu în ceea ce privește sistemul de asigurare a calității din domeniul educației și formării profesionale, precum și în ceea ce privește aplicarea unui cadru național al calificărilor foarte bine dezvoltat; după organizarea acestei vizite de studiu a fost realizat un raport de bune practici, iar în continuare se va dezvolta o relaţie de cooperare cu Autoritatea pentru Calificări din Scoția (SQA);

Proiectul a avut impact atât pe termen scurt, prin sesiunile de comunicare cu părțile interesate din timpul conferințelor organizate în țară, cât și pe termen lung iar rezultatele proiectului sunt disponibile pentru întreg grupul țintă.

Aproximativ 300 persoane a fost informate cu privire la obiectivul proiectului și importanța acestuia în contextul economico-social actual.

Activitățile proiectului se concretizează în final prin dezvoltarea unui cadru național al calificărilor pentru învățarea continuă, care va sprijini mobilitatea adulților pe piața europeană a muncii, conducând la dezvoltarea unui registru general al calificărilor (RNC).
Rezultatele specifice obținute la încheierea proiectului sunt:

  • Creșterea cooperării între părțile interesate și actorii din domeniul educaţiei continue și a calificărilor pentru adulți
  • Creșterea transparenței și a calității sistemului de calificări, având ca model raportul de bune practici ce caracterizează sistemul de calificări scoțian, realizat după vizita organizată în Scoția la SQA
  • Creșterea mobilității studenților și a lucrătorilor români pe întreaga piață europeană, datorită realizării RNCIS și implicit a RNC
  • Dezvoltarea recunoașterii sistemului de calificări profesionale
  • Sporirea nivelului de cunoaștere în rândul grupurilor țintă cu privire la Cadrul European al Calificărilor și Cadrul Naţional al Calificărilor
  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța indicării nivelului EQF în conţinutul tuturor certificatelor/diplomelor/ suplimentelor, prin discuțiile cu grupul țintă, în timpul întâlnirilor consultative
  • Elaborarea unui Registru General al Calificărilor(RNC), prin utilizarea informațiilor din Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) și din Registrul Național al Calificărilor Profesionale (RNCP).


Informații despre proiect pot fi accesate la adresa: http://www.anc.edu.ro/eqf