• English (United Kingdom)

Orientare digitală: software de consultanță personalizată în plasarea pe piața muncii și dezvoltarea carierei profesionale

Pornind de la necesitatea dezvoltării şi folosirii de instrumente inovative de orientare în carieră precum și dezvoltarea nivelului de cunoştinţe referitoare la cariere şi conştientizarea parcursurilor de formare profesională aduce în atenția publicului implicat în procesul complex de educație și formare profesională din România proiectul Orientare digitală: software de consultanta personalizata in plasarea pe piata muncii si dezvoltarea carierei profesionale în vederea facilitării serviciilor de orientare profesională calitativă și inovativă pe piața muncii din România. proiectul împărtășeste o experiență valoroasă în domeniu plasării pe piața muncii prin elementul inovativ: platforma de lucru Moodle. Proiectul are acronimul DIGI-GUIDANCE și a fost elaborat în cadrul programului european Învățarea pe tot parcursul vieții  – Leonardo da Vinci, fiind un proiect multilateral în cadrul componentei Transfer of Innovation (TOI), cu nr.contract:LLP-LdV/TOI/2013/RO/025, nr. proiect 2013-1-RO1-LEO05-28768.

Durata proiectului este de 24 luni începând din noiembrie 2013 până în octombrie 2015.

Beneficiari al proiectului a fost Universitatea Danubius din Galați iar parteneri au fost, alături de  Autoritatea Națională pentru Calificări alte nouă entități din România și din Europa: Centro Studi Pluriversum SRL, Italia; DEP Institut, Spania; CASCADiD Ltd, UK;Università degli Studi di Camerino – UNICAM; AJOFM, Bistrița Năsăud;Universitatea Româno Americană, București; Universitatea Lucian Blaga, Sibiu; Fundaţia Satean, Brăila.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor de orientare profesională şi educaţională oferite de partenerii români din diferite contexte geografice (4 regiuni ale României) prin intermediul transferului modelului ICAS, furnizat de CASCAiD, Marea Britanie.

Citeşte mai mult... [Orientare digitală: software de consultanță personalizată în plasarea pe piața muncii și dezvoltarea carierei profesionale]
 

Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților în România

Autoritatea Națională pentru Calificări, în calitate de Coordonator Național pentru Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților în România, implementează proiectul N°. 567464-EPP-1-2015-1-RO-EPPKA3-AL-AGENDA.

Perioada de implementare: 01.11.2015 - 31.10.2017.

În conformitate cu prioritățile Agendei Europene pentru învățarea în rândul adulților și ET 2020 Strategy, proiectul își propune să identifice și să comunice problemele importante cu privire la: îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării, îmbunătățirea cunoștințelor de bază privind învățarea în rândul adulților; creșterea capacității administrative a instituțiilor publice, facilitarea mobilității pe piața muncii.

Pe termen scurt, grupul-țintă este constituit din: Agenții naționale / instituții / autorități, personalul din domeniul educației adulților, universități, comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesională, centre de evaluare a competențelor profesionale, furnizori de formare profesională, comitete sectoriale, reprezentanți ai factorilor de decizie și reprezentanți ai pieței forței de muncă.

Pe termen lung, grupul țintă este reprezentat de: angajatori, șomeri, lucrători cu o calificare redusă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, studenți, orice participant la activități de educația și formarea adulților.

Citeşte mai mult... [Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților în România]
 

Sistemele naționale de validare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale

În perioada 12-13 octombrie 2015, Autoritatea Națională pentru Calificări a participat la evenimentul de diseminare și multiplicare a informațiilor privind sistemele naționale de validare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale, în cadrul proiectului  „ Action plan for validation and non-formal adult education – AVA, nr.2014-1-BE02-KA204-000426 ”, organizat la Viena – Austria.
Proiectul AVA este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+, Key Action2 și implementat de  organizații din Brussel , România, Olanda, Austria, Norvegia, Portugalia.
Scopul principal al proiectului este analizarea sistemelor naționale de validare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale în vederea armonizării acestora la nivel european. Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să aibă implementate sistemele de validare până în anul 2018. Prin analizarea instrumentelor și metodologiilor de aplicare a sistemelor de validare în diferite țări europene, proiectul va contribui la reducerea fragmentării la nivelul politicilor și practicilor.
Grupurile țintă directe sunt furnizorii de educație a adulților precum și factorii politici de decizie la nivel național și european care se ocupă cu sistemele de validare.
Grupurile țintă indirecte sunt persoanele participante în procesul de învățare care provin din medii defavorizate. Consorțiul AVA a decis să se concentreze pe grupurile dezavantajate deoarece consideră că validarea învățării informale/ non-formale este unul din instrumentele cheie ale învățării pe tot parcursul vieții care permite oamenilor să evolueze în viața și cariera lor personală.

Citeşte mai mult... [Sistemele naționale de validare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale]
 

Teorie și practică în dezvoltarea competențelor cerute pe piața muncii

Volumul ”Teorie și practică în dezvoltarea competențelor cerute pe piața muncii” coordonat de Ana-Maria Zamfir și Cristina Mocanu, a apărut în anul 2015 la Editura Universitară în cadrul colecției ”Științe economice”. Cartea  reunește o serie de studii și analize în domeniul relației dintre educație și piața muncii, cu accent pe abordările, programele și serviciile orientate către dezvoltarea competențelor cerute pe piața muncii. Cercetările incluse abordează teme specifice referitoare la diversitatea modalităților și instrumentelor disponibile pentru instituțiile de educație și formare, întreprinderi și indivizi în vederea dezvoltării competențelor profesionale. Astfel, prin tematica abordată și cercetările empirice incluse, volumul analizează problematica dezvoltării competențelor din perspectiva tuturor actorilor implicați și interesați de acest proces: școli și furnizori de formare, întreprinderi și indivizi.


Colecția de studii și cercetări incluse în volumul de față acordă o atenție specială participării la programele de învățare la locul de muncă, stagii de practică și formare profesională ca modalități cheie de dezvoltare și actualizare a competențelor cerute pe piața muncii. Pe de altă parte, deciziile tinerilor de alegere a programelor de studii sunt analizate pentru evidențierea rolului diferiților factori care sunt luați în considerare în acest proces. De asemenea, accesul indivizilor la serviciile de orientare în carieră este studiat din perspectiva condițiilor favorizante și a contextului în care aceste servicii sunt utilizate în România. Studiile utilizează o varietate de informații cuprinse în bazele de date naționale și internaționale din domeniul social, educațional sau al pieței muncii. 
Cartea ”Teorie și practică în dezvoltarea competențelor cerute pe piața muncii” urmărește să ofere răspunsuri unor provocări actuale ale sistemului de învățământ și formare profesională din România, printre care se numără necesitatea de a asigura calitatea, eficacitatea și caracterul incluziv al procesului educațional, reducerea abandonului școlar, necesitatea dezvoltării competențelor practice solicitate la locul de muncă, precum și a competențelor de management a carierei.


Volumul este structurat în două secțiuni, prima secțiune fiind dedicată prezentării unor instrumente instituționale și analizei factorilor care modelează deciziile individuale ce stau la baza participării la educație și formare profesională. A două secțiune cuprinde studii focalizate pe problematica stagiilor de practică în scopul reliefării incidenței și caracteristicilor acestora în România și UE, precum și a beneficiilor și provocărilor specifice acestei forme de învățare.


În consecință, cartea prezintă o radiografie a sistemului de educație și formare profesională din România în context european, cu privire specială asupra necesității orientării sale către dezvoltarea competențelor necesare la locul de muncă. Volumul se adresează experților și specialiștilor din domeniul educațional și al pieței muncii, precum și tuturor celor interesați de această tematică.

Coperta

 

 

Competențe și participare pe piața muncii

Volumul „Competențe și participare pe piața muncii”, coordonat de Ana-Maria Zamfir, Cristina Mocanu, Monica Mihaela Maer Matei, a apărut în 2015 la Editura Universitară în cadrul colecției ”Științe economice”. Cartea reprezintă o colecție de studii empirice privind rolul competențelor asupra comportamentelor și performanțelor obținute de indivizi pe piața muncii, fie că este vorba despre venituri, statut ocupațional sau antreprenoriat. Cercetările incluse în această publicație abordează o multitudine de arii tematice ce își propun să surprindă modalitățile variate în care piața muncii recompensează investiția realizată în dezvoltarea capitalului uman în diferite contexte naționale. Mai mult decât atât, studiile prezentate în această carte vizează evidențierea modalității în care competențele sunt recompensate diferit în rândul diverselor grupuri de lucrători (grupuri definite în funcție de sex, vârstă, educație ori experiență de migrație).


Analizând atât date naționale din statistica oficială și din cea neoficială, cât și date internaționale larg utilizate de comunitatea științifică (ex. Competence Adult Survey PIAAC, World Values Survey, Flash Eurobarometru, etc.), cartea de față aduce contribuții valoroase în ceea ce privește studiul relației dintre competențe și participarea indivizilor pe piața muncii. Articolele prezentate în acest volum uzează de concepte și abordări multidisciplinare din sfera microeconomiei, macroeconomiei, sociologiei și scientometriei.


Volumul este structurat în două părți, una referitoare la aspecte privind identificarea și evaluarea competențelor necesare în noile medii de lucru și a impactului acestora asupra veniturilor și una privind relația dintre educație și deciziile indivizilor pe piața muncii ori vulnerabilitățile la care aceștia sunt expuși. O atenție specială este acordată unor teme precum angajabilitatea absolvenților, antreprenoriat și recompense obținute de indivizi pe piața muncii ca urmare a investiției în educație. Prin subiectele de cercetare abordate, cartea îmbină perspectiva angajatorilor cu cea a indivizilor, atât salariați, cât și lucrători pe cont propriu. Autorii își propun să prezinte publicului interesat aspecte relevante cu privire la domeniile de competență care aduc cele mai ridicate beneficii pe piața muncii.


Cartea analizează problematica relației dintre educație și participarea pe piața muncii atât la nivel național, cât și internațional, îmbinând articole care prezintă analize comparative cu cele care sunt dedicate unui anumit context național. Prin aceasta, volumul reușește cu succes să pună în evidență maniera variată în care investiția în educație și dezvoltarea ariilor de competențe sunt recompensate în diferitele contexte naționale și pentru diferite grupuri socio-demografice.


Prin varietatea temelor abordate, metodele utilizate și calitatea datelor analizate, cartea de față aduce o contribuție importantă în domeniul cercetărilor privind relația dintre sistemul de educație și piața muncii. Rezultatele de cercetare prezentate în acest volum se adresează cu precădere comunității științifice și autorităților publice cu responsabilități în domeniul pieței muncii și sistemului educațional, precum și altor actori interesați.

Coperta

 

Ancheta privind recunoașterea rezultatelor învățării în mobilități transnaționale

Incepand din anul 2012 Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale cooordoneaza Echipa Nationala de experti ECVET. Scopul formarii acestei echipe a fost acela de a contribui la reforma in educatie si formare profesionala prin:

  • Promovarea dezvoltarii si folosirii ECVET la toate nivelurile Cadrului National al Calificarilor, pentru a facilita mobilitatea transnationala si recunoasterea rezultatelor invatarii pe tot parcursul vietii in contexte internationale de invatare;
  • Realizarea conditiilor necesare si adoptarea masurilor potrivite pentru ca ECVET sa fie aplicat in mod gradual in calificarile VET la toate nivelurile Cadrulul National si a celui European al Calificarilor si folosit cu scopul transferului si recunoasterii rezultatelor invatarii obtinute de diverse persoane in contexte de invatare: formale, non-formale si informale.

Rolul echipei ECVET este acela de a sprijini:

  • schimbarile referitoare la calificari;
  • activitatile privind eliminarea barierelor existente in mobilitatile geografice si profesionale;
  • factorii interesati, pentru o intelegere mai buna a ECVET cu scopul de a implementa principiile ECVET in definirea calificarilor.

Echipa Nationala de experti ECVET a derulat si deruleaza o paleta larga de activitati precum: promovarea ECVET, sesiuni de formare privind implementarea ECVET atat in proiecte de mobilitate cu scop de formare profesionala in cadrul programelor Invatare pe tot parcursul vietii (LLP)  si Erasmus+, cat si in context de invatare si formare la nivel national, activitati menite sa sprijine decidentii de politici in domeniul educatiei si formarii profesionale din Romania.

Citeşte mai mult... [Ancheta privind recunoașterea rezultatelor învățării în mobilități transnaționale]
 

Modele de încurajare a investiţiei în formarea profesională continuă la nivel de firmă - Proiect de cercetare

Proiectul de cercetare Modele de încurajare a investiţiei în formarea profesională continuă la nivel de firmă a fost finanțat în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) pentru perioada 2013-2015 – Programul PIAŢA MUNCII.

Proiectul a fost implementat de un parteneriat compus din:
•    Conducător de proiect - Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale INCSMPS
•    Partener 1 - Centrul National de Pregătire în Statistică CNPS
•    Partener 2 - Novel Research

Perioada de desfășurare a proiectului a fost noiembrie 2013 – noiembrie 2014. Proiectul răspunde obiectivului general din Planul sectorial, respectiv dezvoltarea de produse și servicii de cercetare specifice MMFPSPV în vederea fundamentării pe baze științifice a deciziei de politică la nivel național.

Obiective specifice:
1.    Fundamentarea unui set de măsuri și modele destinate stimulării investiției în formare profesională continuă la nivel de firmă
2.    Evaluarea incidenței, nivelului și intensității investițiilor întreprinderilor românești în formare profesională continuă în contextul actual al politicilor și strategiilor naționale - caracterizarea programelor de formare profesională continuă și a participanților la acestea prin realizarea unei anchete sociologice în firme, reprezentativă la nivelul IMM-urilor și al sectoarelor de activitate
3.    Anticiparea efectelor măsurilor de încurajare a formării profesionale propuse

Problemele vizate pentru a fi rezolvate/ameliorate prin prezentul proiect au fost următoarele:
a. Investiția redusă a firmelor românești în formare profesională continuă, în special a IMM-urilor, comparativ cu celelalte state europene;
b. Accesul redus la formarea profesională continuă a categoriilor diverse de lucrătorii;
c. Necesitatea unor măsuri de încurajare a investiției în formarea profesională la nivel de firmă care să incorporeze opiniile si viziunea angajatorilor.

 
<< Început < 1 2 3 5 > >>

Pagina 5 din 6