• English (United Kingdom)

Sistemele naționale de validare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale

În perioada 12-13 octombrie 2015, Autoritatea Națională pentru Calificări a participat la evenimentul de diseminare și multiplicare a informațiilor privind sistemele naționale de validare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale, în cadrul proiectului  „ Action plan for validation and non-formal adult education – AVA, nr.2014-1-BE02-KA204-000426 ”, organizat la Viena – Austria.
Proiectul AVA este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+, Key Action2 și implementat de  organizații din Brussel , România, Olanda, Austria, Norvegia, Portugalia.
Scopul principal al proiectului este analizarea sistemelor naționale de validare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale în vederea armonizării acestora la nivel european. Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să aibă implementate sistemele de validare până în anul 2018. Prin analizarea instrumentelor și metodologiilor de aplicare a sistemelor de validare în diferite țări europene, proiectul va contribui la reducerea fragmentării la nivelul politicilor și practicilor.
Grupurile țintă directe sunt furnizorii de educație a adulților precum și factorii politici de decizie la nivel național și european care se ocupă cu sistemele de validare.
Grupurile țintă indirecte sunt persoanele participante în procesul de învățare care provin din medii defavorizate. Consorțiul AVA a decis să se concentreze pe grupurile dezavantajate deoarece consideră că validarea învățării informale/ non-formale este unul din instrumentele cheie ale învățării pe tot parcursul vieții care permite oamenilor să evolueze în viața și cariera lor personală.

Citeşte mai mult... [Sistemele naționale de validare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale]
 

Teorie și practică în dezvoltarea competențelor cerute pe piața muncii

Volumul ”Teorie și practică în dezvoltarea competențelor cerute pe piața muncii” coordonat de Ana-Maria Zamfir și Cristina Mocanu, a apărut în anul 2015 la Editura Universitară în cadrul colecției ”Științe economice”. Cartea  reunește o serie de studii și analize în domeniul relației dintre educație și piața muncii, cu accent pe abordările, programele și serviciile orientate către dezvoltarea competențelor cerute pe piața muncii. Cercetările incluse abordează teme specifice referitoare la diversitatea modalităților și instrumentelor disponibile pentru instituțiile de educație și formare, întreprinderi și indivizi în vederea dezvoltării competențelor profesionale. Astfel, prin tematica abordată și cercetările empirice incluse, volumul analizează problematica dezvoltării competențelor din perspectiva tuturor actorilor implicați și interesați de acest proces: școli și furnizori de formare, întreprinderi și indivizi.


Colecția de studii și cercetări incluse în volumul de față acordă o atenție specială participării la programele de învățare la locul de muncă, stagii de practică și formare profesională ca modalități cheie de dezvoltare și actualizare a competențelor cerute pe piața muncii. Pe de altă parte, deciziile tinerilor de alegere a programelor de studii sunt analizate pentru evidențierea rolului diferiților factori care sunt luați în considerare în acest proces. De asemenea, accesul indivizilor la serviciile de orientare în carieră este studiat din perspectiva condițiilor favorizante și a contextului în care aceste servicii sunt utilizate în România. Studiile utilizează o varietate de informații cuprinse în bazele de date naționale și internaționale din domeniul social, educațional sau al pieței muncii. 
Cartea ”Teorie și practică în dezvoltarea competențelor cerute pe piața muncii” urmărește să ofere răspunsuri unor provocări actuale ale sistemului de învățământ și formare profesională din România, printre care se numără necesitatea de a asigura calitatea, eficacitatea și caracterul incluziv al procesului educațional, reducerea abandonului școlar, necesitatea dezvoltării competențelor practice solicitate la locul de muncă, precum și a competențelor de management a carierei.


Volumul este structurat în două secțiuni, prima secțiune fiind dedicată prezentării unor instrumente instituționale și analizei factorilor care modelează deciziile individuale ce stau la baza participării la educație și formare profesională. A două secțiune cuprinde studii focalizate pe problematica stagiilor de practică în scopul reliefării incidenței și caracteristicilor acestora în România și UE, precum și a beneficiilor și provocărilor specifice acestei forme de învățare.


În consecință, cartea prezintă o radiografie a sistemului de educație și formare profesională din România în context european, cu privire specială asupra necesității orientării sale către dezvoltarea competențelor necesare la locul de muncă. Volumul se adresează experților și specialiștilor din domeniul educațional și al pieței muncii, precum și tuturor celor interesați de această tematică.

Coperta

 

 

Competențe și participare pe piața muncii

Volumul „Competențe și participare pe piața muncii”, coordonat de Ana-Maria Zamfir, Cristina Mocanu, Monica Mihaela Maer Matei, a apărut în 2015 la Editura Universitară în cadrul colecției ”Științe economice”. Cartea reprezintă o colecție de studii empirice privind rolul competențelor asupra comportamentelor și performanțelor obținute de indivizi pe piața muncii, fie că este vorba despre venituri, statut ocupațional sau antreprenoriat. Cercetările incluse în această publicație abordează o multitudine de arii tematice ce își propun să surprindă modalitățile variate în care piața muncii recompensează investiția realizată în dezvoltarea capitalului uman în diferite contexte naționale. Mai mult decât atât, studiile prezentate în această carte vizează evidențierea modalității în care competențele sunt recompensate diferit în rândul diverselor grupuri de lucrători (grupuri definite în funcție de sex, vârstă, educație ori experiență de migrație).


Analizând atât date naționale din statistica oficială și din cea neoficială, cât și date internaționale larg utilizate de comunitatea științifică (ex. Competence Adult Survey PIAAC, World Values Survey, Flash Eurobarometru, etc.), cartea de față aduce contribuții valoroase în ceea ce privește studiul relației dintre competențe și participarea indivizilor pe piața muncii. Articolele prezentate în acest volum uzează de concepte și abordări multidisciplinare din sfera microeconomiei, macroeconomiei, sociologiei și scientometriei.


Volumul este structurat în două părți, una referitoare la aspecte privind identificarea și evaluarea competențelor necesare în noile medii de lucru și a impactului acestora asupra veniturilor și una privind relația dintre educație și deciziile indivizilor pe piața muncii ori vulnerabilitățile la care aceștia sunt expuși. O atenție specială este acordată unor teme precum angajabilitatea absolvenților, antreprenoriat și recompense obținute de indivizi pe piața muncii ca urmare a investiției în educație. Prin subiectele de cercetare abordate, cartea îmbină perspectiva angajatorilor cu cea a indivizilor, atât salariați, cât și lucrători pe cont propriu. Autorii își propun să prezinte publicului interesat aspecte relevante cu privire la domeniile de competență care aduc cele mai ridicate beneficii pe piața muncii.


Cartea analizează problematica relației dintre educație și participarea pe piața muncii atât la nivel național, cât și internațional, îmbinând articole care prezintă analize comparative cu cele care sunt dedicate unui anumit context național. Prin aceasta, volumul reușește cu succes să pună în evidență maniera variată în care investiția în educație și dezvoltarea ariilor de competențe sunt recompensate în diferitele contexte naționale și pentru diferite grupuri socio-demografice.


Prin varietatea temelor abordate, metodele utilizate și calitatea datelor analizate, cartea de față aduce o contribuție importantă în domeniul cercetărilor privind relația dintre sistemul de educație și piața muncii. Rezultatele de cercetare prezentate în acest volum se adresează cu precădere comunității științifice și autorităților publice cu responsabilități în domeniul pieței muncii și sistemului educațional, precum și altor actori interesați.

Coperta

 

Ancheta privind recunoașterea rezultatelor învățării în mobilități transnaționale

Incepand din anul 2012 Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale cooordoneaza Echipa Nationala de experti ECVET. Scopul formarii acestei echipe a fost acela de a contribui la reforma in educatie si formare profesionala prin:

  • Promovarea dezvoltarii si folosirii ECVET la toate nivelurile Cadrului National al Calificarilor, pentru a facilita mobilitatea transnationala si recunoasterea rezultatelor invatarii pe tot parcursul vietii in contexte internationale de invatare;
  • Realizarea conditiilor necesare si adoptarea masurilor potrivite pentru ca ECVET sa fie aplicat in mod gradual in calificarile VET la toate nivelurile Cadrulul National si a celui European al Calificarilor si folosit cu scopul transferului si recunoasterii rezultatelor invatarii obtinute de diverse persoane in contexte de invatare: formale, non-formale si informale.

Rolul echipei ECVET este acela de a sprijini:

  • schimbarile referitoare la calificari;
  • activitatile privind eliminarea barierelor existente in mobilitatile geografice si profesionale;
  • factorii interesati, pentru o intelegere mai buna a ECVET cu scopul de a implementa principiile ECVET in definirea calificarilor.

Echipa Nationala de experti ECVET a derulat si deruleaza o paleta larga de activitati precum: promovarea ECVET, sesiuni de formare privind implementarea ECVET atat in proiecte de mobilitate cu scop de formare profesionala in cadrul programelor Invatare pe tot parcursul vietii (LLP)  si Erasmus+, cat si in context de invatare si formare la nivel national, activitati menite sa sprijine decidentii de politici in domeniul educatiei si formarii profesionale din Romania.

Citeşte mai mult... [Ancheta privind recunoașterea rezultatelor învățării în mobilități transnaționale]
 

Modele de încurajare a investiţiei în formarea profesională continuă la nivel de firmă - Proiect de cercetare

Proiectul de cercetare Modele de încurajare a investiţiei în formarea profesională continuă la nivel de firmă a fost finanțat în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) pentru perioada 2013-2015 – Programul PIAŢA MUNCII.

Proiectul a fost implementat de un parteneriat compus din:
•    Conducător de proiect - Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale INCSMPS
•    Partener 1 - Centrul National de Pregătire în Statistică CNPS
•    Partener 2 - Novel Research

Perioada de desfășurare a proiectului a fost noiembrie 2013 – noiembrie 2014. Proiectul răspunde obiectivului general din Planul sectorial, respectiv dezvoltarea de produse și servicii de cercetare specifice MMFPSPV în vederea fundamentării pe baze științifice a deciziei de politică la nivel național.

Obiective specifice:
1.    Fundamentarea unui set de măsuri și modele destinate stimulării investiției în formare profesională continuă la nivel de firmă
2.    Evaluarea incidenței, nivelului și intensității investițiilor întreprinderilor românești în formare profesională continuă în contextul actual al politicilor și strategiilor naționale - caracterizarea programelor de formare profesională continuă și a participanților la acestea prin realizarea unei anchete sociologice în firme, reprezentativă la nivelul IMM-urilor și al sectoarelor de activitate
3.    Anticiparea efectelor măsurilor de încurajare a formării profesionale propuse

Problemele vizate pentru a fi rezolvate/ameliorate prin prezentul proiect au fost următoarele:
a. Investiția redusă a firmelor românești în formare profesională continuă, în special a IMM-urilor, comparativ cu celelalte state europene;
b. Accesul redus la formarea profesională continuă a categoriilor diverse de lucrătorii;
c. Necesitatea unor măsuri de încurajare a investiției în formarea profesională la nivel de firmă care să incorporeze opiniile si viziunea angajatorilor.

 

Serviciul Naţional de Asistenţă EPALE pentru România

Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) implementează proiectul „Serviciul Naţional de Asistenţă EPALE pentru România”, nr. 556787-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA2-EPALE-NSS, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Agenţia Executivă pentru Educaţie, Cultură şi Audiovizual, Programul ERASMUS+.

Proiectul își propune promovarea platformei EPALE – Platforma Electronică pentru educația adulţilor în Europa, atât la nivel național cât și european. Platforma EPALE este cea mai nouă iniţiativă a Direcției Generale de Educație și Cultură (DG EAC) a Comisiei Europene, iniţiativă asumată în cadrul angajamentului pe termen lung al Uniunii Europene pentru promovarea unei educaţii de înaltă calitate a adulţilor în Europa.

În fiecare stat membru UE a fost desemnat un Serviciu Național de Asistență EPALE, care sprijină funcționarea platformei la nivel național. Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC a fost desemnată Serviciu Naţional de Asistență pentru EPALE (SNA). Astfel, ANC oferă sprijin pentru conectarea sistemului românesc din domeniul educației și formării profesionale la cel european și susține activitatea Comisiei Europene de a dezvolta un punct de referință european în educația adulților – EPALE.

Durata de implementare a proiectului este de 15 luni, octombrie 2014 - decembrie 2015.

Prezentarea platformei EPALE, susținută în cadrul seminarului, s-a axat pe de-o parte pe beneficiile pe care le pot avea, ca utilizatori, beneficiarii de proiecte din zona educației adulților, respectiv își pot încărca în Centrul de resurse rezultatele, produsele, studiile de caz, rapoartele, cercetările realizate în cadrul proiectelor implementate.

Cei care doresc să afle mai multe detalii despre platformă, o pot face accesând site-ul: http://ec.europa.eu/epale/ro precum şi materialul EPALE_Comunitatea europeana a profesionistilor din educatia adultilor.

Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) a organizat la Bucureşti, în data de 26 februarie 2015, Conferinţa Naţională –  Platforma Electronică pentru educația adulţilor în Europa. Platforma EPALE este cea mai nouă iniţiativă a Direcției Generale de Educație și Cultură (DG EAC) a Comisiei Europene, iniţiativă asumată în cadrul angajamentului pe termen lung al Uniunii Europene pentru promovarea unei educaţii de înaltă calitate a adulţilor în Europa.

Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC a fost desemnată Serviciu Naţional de Asistență pentru EPALE (SNA). Astfel, ANC oferă sprijin pentru conectarea sistemului românesc din domeniul educației și formării profesionale la cel european și susține activitatea Comisiei Europene de a dezvolta un punct de referință european în educația adulților – EPALE.

Mai multe informaţii:
1. EPALE_Comunitatea europeana a profesionistilor din educatia adultilor
2. Conferinţa Naţională de promovare EPALE_Platforma electronica pentru educatia adultilor in Europa

 

Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților

În calitatea sa de Coordonator Național al Implementării Agendei Europene pentru Educația Adulților, Autoritatea Naţională pentru Calificări are menirea de a promova educația adulților ca parte integrantă a învățării pe tot parcursul vieții și de a oferi o informare corespunzătoare celor ce doresc să dobândească sau să-și recunoască competențele profesionale.

Astfel, în cadrul proiectului „Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților”, finanțat de către Comisia Europeană, Directoratul General pentru Educație și Cultură, prin contractul 2012-3592/001-001, în cadrul programului „Învăţare pe tot parcursul vieţii”, implementat în perioada 1 septembrie 2012 - octombrie 2014, au fost organizate 8 evenimente regionale dedicate creșterii gradului de conștientizare a părților interesate și a beneficiarilor direcți privind oportunitățile de învățare în rândul adulților.

La întâlniri au fost invitați și au participat reprezentanți ai angajatorilor, comisii de autorizare, centre de recunoaștere a competențelor profesionale, factori de decizie, reprezentanți ai universităților, ONG-uri și furnizori de formare profesională, sperând astfel într-o stimulare a participării adulților la programele de formare profesională. În urma acestor întâlniri regionale a fost elaborat un raport care cuprinde recomandări ale părților interesate în educația și formarea profesională.

Unul dintre obiectivele proiectului „Implementarea Agendei Europene pentru Educaţia Adultilor” a fost acela de a identifica bune practici sau studii de caz dezvoltate în cadrul unor proiecte ce şi-au propus să promoveze educaţia şi formarea profesională a adulţilor, precum şi importanţa participării acestora la învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Cele 8 întâlniri regionale organizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări în cadrul proiectului “Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților” au venit în sprijinul îndeplinirii obiectivului principal al proiectului, respectiv acela de a creşte gradul de conștientizare și informare a factorilor interesați privind participarea adulților la învățarea pe tot parcursul vieții.

Mai multe informaţii:
1. Implementarea Agendei Europene pentru Educaţia Adulţilor_ Recomandări părţi interesate
2. Implementarea Agendei Europene pentru Educaţia Adulţilor_Bune_practici
3. Raport de evaluare privind nevoile de învăţare ale adulţilor

 
Mai multe articole..
<< Început < 1 2 3 5 > >>

Pagina 5 din 6